Commentaar op de reactie van Gedeputeerde Staten op de zienswijze van het Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant

Geplaatst op: 19-01-2017 16:11
Gedeputeerde Staten hebben hun reactie op de ingediende zienswijzen in de Nota van Zienswijzen verwoord. Een aantal fracties van Provinciale Staten heeft ons gevraagd commentaar te geven op de provinciale reactie op de zienswijze van het bewonersplatform. Aan dit verzoek voldoen wij graag. Wij achten het van belang dit commentaar aan Gedeputeerde Staten te richten. Tevens wordt het commentaar aan Provinciale Staten, wethouders en gemeenteraden, wijk- en dorpsraden en de pers toegezonden.  
                                         
Het commentaar van het bewonersplatform betreft geen eenvoudige materie. Dat komt, doordat het betrekking heeft op gecompliceerde zaken, die relevant zijn voor een beoordeling van het provinciale windturbineplan in de A16-zone. Het verdient daarom aanbeveling het commentaar zorgvuldig te lezen en er niet met hoge snelheid doorheen te racen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•    woon- en leefklimaat (§ 2);
•    geluidsnormen en afstand (§ 3);
•    cumulatie van geluid (§ 4);
•    geluidsmeting en handhaving (§ 5);
•    slagschaduw, horizonvervuiling en landschap (§ 6);
•    sociale participatie en maatschappelijke afweging (§7);
•    planning (§ 8).

Deze onderwerpen worden in principe steeds op dezelfde wijze behandeld. Er wordt eerst uit de Nota van Zienswijzen geciteerd. Vervolgens wordt aangetoond, waarom de provinciale reactie naar onze mening niet juist is. Tenslotte volgt een conclusie. In enkele gevallen wordt van dit grondpatroon omwille van de duidelijkheid afgeweken.

Het belangrijkste onderwerp is “geluidsnormen en afstand” (§ 3). Het belang van dit onderwerp is hierin gelegen, dat het van grote invloed is op de kwaliteit van het woon- en leefklimaat.

Doordat in het commentaar de relevante gedeelten van de Nota van Zienswijzen letterlijk worden aangehaald (met verwijzing naar de desbetreffende paragraaf), kan het commentaar zonder raadpleging van de Nota van Zienswijzen gelezen worden.

Het bewonersplatform houdt zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen naar aanleiding van het commentaar. Daartoe kan men zich tot de contactpersoon richten, wiens gegevens aan het einde van het commentaar vermeld staan.

Met vriendelijke groet,

Floris van de Vooren
Voorzitter Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant

Commentaar op de reactie van Gedeputeerde Staten op de zienswijze van het Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant

windmolenTerug naar de vorige pagina