Verslag van de bijeenkomst wijkplatform Haagse Beemden 12.07.2017

Geplaatst op: 20-09-2017 10:16

Datum: 12 juli 2017
Plaats: Basisschool de Werft Raaimoeren 21 Breda
Aanvang: 19:30
Gespreksleider: Peter van Zantvoort

Aanwezig volgens presentielijst:
Ad Brekoo, Arnold de Boevere, Virgil Bonofacio, Mariëlska Cicilia (namens alleewonen wonen+), Natasja Donkers, Alex van Doorn, Lilly van Est, Peter Geneuglijk, Jacqueline van Glabbeek (Namens gemeente Breda), Bert van Halteren, Diana Luu, Ray Mathijssen, Wim Schul, Nel Vermeeren, Marijke Wiskerke, Wim Yeboah, Peter van Zantvoort, Joyce van Zijl

Afwezig met kennisgeving:
Joost Barendrecht, Eric Haverkamp, Liejan van Horen, Jan van Horen, Dimphy van Poppel (namens gemeente Breda)


Opening en vaststelling van de agenda met een korte kennismaking

Peter van Zantvoort opent de vergadering met iedereen welkom te heten. Voor de afwezigheid van Joost Barendrecht verontschuldigd Peter zich namens Joost. Er wordt nu gekeken wie er aanwezig zijn. De volgende initiatieven zijn aanwezig Wim Yeboah van het wijkfeest, Peter Geneuglijk van De Sik en Virgil Bonofacio van Dans Je Mee.
Het voorstelrondje is nu gevolgd. Bert van Halteren meldt dat hij er ook zit als vertegenwoordiger van Buurt voor Elkaar. Een platform voor wijkbewoners waar hij graag uitleg over wil geven. Op de volgende bijeenkomst zal na overleg hier een agendapunt voorkomen.


Introductie ingekomen initiatieven

Wim Yeboah Wijkfeest
Hij wil een feest organiseren om zo bekendheid te krijgen voor Galaxy zodat wijkbewoners weten wat daar gebeurd. Met dit feest wil hij mensen laten zien wat daar gebeurd en op deze manier de sociale cohesie bevorderen in de wijk. Hij wil er een podium neer zetten waar de jongeren uit de buurt en bandjes hun muziek kunnen laten horen. Verder wil hij activiteiten organiseren voor kleine kinderen met daar bij workshops voor sport en cultuur. Hij wil kijken naar een koppeling met andere activiteiten in de wijk. Hij weet dat er een oogstfeest is.
Er wordt gevraagd naar de datum 23 september gezien dat het dan burendag is. Er wordt gemeld dat er dan verschillende activiteiten zijn die dag onder meer van BIG. en buurthuis Gageldonk (deze is nog niet zeker.) Er zijn verschillende organisaties betrokken bij dat initiatief er komt het voorstel om samen te komen om samen te werken aan het idee. Van Lilly van Est komt de melding dat buurthuis Gageldonk er aan denkt om dan hun buurthuis te openen.
Wim meldt dat hij het wil doen op het parkeerterrein voor buurthuis Gageldonk en de Galaxy. Over deze samenwerkingen zou na deze bijeenkomst verder over contact gehouden worden. Vanuit de aanwezig wordt wel gemeld dat het een druk weekend wordt.
Er komt wel een opmerking vanuit Jacqueline van Glabbeek over de aanvraag waarbij de melding buurtfeest tot een afwijzing kan leiden vanuit de gemeente terwijl er een positief advies kan zijn van uit het wijkplatform. Er wordt afgesproken om 13 september nog een keer naar deze aanvraag te kijken als het nodig mocht blijken. Als er op die datum een positief advies is kan er snel gewerkt worden aan deze aanvraag.

De Sik Geluidsinstallatie Peter Geneuglijk
Bij grote activiteiten op het terrein van de kinderboerderij kunnen ze het niet overschreeuwen. Hiervoor willen ze graag een mobiele geluidsinstallatie aanschaffen waarvoor ze nu hier zijn. Deze gaat gebruikt worden voor evenementen en dat gaat naar drie tot vier in de maand. Er wordt nu gevraagd hoe hij aan het bedrag komt. Peter heeft het opgezocht hij kost 269 euro en vraagt 250 euro. Deze geluidsinstallatie is hoofdzakelijk voor de sik, maar kan geleend worden door vrijwilligersorganisaties als deze hem willen gebruiken. De vraag woerd gesteld van voldoet het aan alle voorwaarde. Deze geluidsinstallatie is nodig om activiteiten te organiseren waardoor het voldoet aan de gestelde eisen. In deze discussie komt er naar voren dat er ook in het vrijwilligers netwerk bijeenkomst gezegd is dat het een mogelijkheid moet zijn dat er een lijst komt met spullen die vrijwilligersorganisaties bij elkaar kunnen lenen. Deze lijst zou dan inzichtelijke moeten zijn voor vrijwilligersorganisaties in de wijk Haagse Beemden. Er zal een standaardcontract gemaakt moeten worden om deze uit te lenen.

Dans je mee Virgil Bonofacio
Hij wil danslessen gaan geven voor kinderen/jongeren (tussen de 12 en 18 jaar) uit de wijk die niet in staat zijn om deze lessen te volgen bij een reguliere dansschool. Er is contact geweest met Olympia waar er nog open ruimte is op de woensdag. Vanaf september wil hij starten met de danslessen met minimaal 10 deelnemers. Er is genoeg animo om deel te nemen aan deze danslessen. Het gaat vooral om HipHop en Urban danslessen. Op de vraag van dat er dansscholen in wijk zijn is het antwoord dat niet iedereen financieel bij machte is om contributie te betalen voor deze dansscholen. Op de vraag zijn er regeling voor minder financieel daadkrachtige gezinnen zoals bij voetbalclubs en schoolreisjes wordt geantwoord dat niet geld bij dansscholen. De contributie voor een dansschool is tussen de 30 en 50 euro in de maand. Het gaat vooral om gezinnen in Kesteren-Muizenberg die deze contributie niet kunnen betalen. Er is besloten om de drempel laag te houden.
Dit initiatief wordt hoofdzakelijk met aandachtsgebied Kesteren-Muizenberg gedaan vanuit het feit dat het een onderdeel is van het wonen+ project. In het voorstel gedane reclame in de bushaltes wordt na overleg uit de begroting en de plannen gehaald. Zijn bedoeling is niet om een dansschool op te starten daar heeft hij het te druk voor. Hij wil puur uit het project wonen+ iets terug doen voor de wijk. Dit door vrijwilligerswerk waarvan hij weet dat de vraag naar is en hij weet dat hij het goed kan doen. Daarbij kan hij de jeugd daarmee bereiken.
Er komt nu de vraag wat zijn tegen prestatie voor de wijk gaat worden. Hij staat er voor open dat de groepen die hij creëer gaan optreden in de wijk bij de te organiseren evenementen. Daarbij wil hij de deelnemers verhelpen die verder willen met het dansen. Er wordt wel vanuit de wijkplatform gezegd dat een Bredapas vragen een voorwaarde kan zijn.


Bespreking ingebrachte aanmeldingen en advisering over de subsidieaanvraag

Wim Yeboah Wijkfeest
Over het wijkfeest hoef nu geen beslissing genomen te worden en komt mogelijk terug in september.

De Sik Geluidsinstallatie Peter Geneuglijk
De geluidsinstallatie aan zich brengt niks wat betreft de leefbaarheid en cohesie, maar de activiteiten die er mee gedaan worden wel. Deze installatie draagt bij tot een professioneel beeld van de evenementen die deze installatie gebruiken daarbij zijn ze dan verlost van het huren. Iedereen is voor dit initiatief positief. (Intussen worden tijdens deze behandeling met toestemming van de aanwezige door Bert van Halteren foto`s gemaakt voor de Facebook pagina.)

Dans je mee Virgil Bonofacio
In kader van het wonen+ project is het wel van belang dat het gaat om de doelgroep minder bedeelde vanuit de wijk Kesteren-Muizenberg. Waarbij vanuit gegaan moet worden dat de minimale aantal deelnemers 10 is. Buiten de bushokjesreclame zijn de andere reclame zeker voor zijn doelgroep van belang. In december of januari komt Virgil terug om op nieuw een aanvraag te doen voor 2018. Er is een draagvlak en cohesie in de wijk voor dit initiatief. Er zal gewerkt gaan worden met de Bredapas om te kunnen controleren of hij zijn doelgroep bereikt. De promotiekosten zijn als het goed draait éénmalig. Verder als de dansgroep(en) zich gevorderd hebben zal er ook demonstratie gegeven worden in de wijk bij evenementen. Voor de monitoring wordt er af gesproken dat er in oktober/november een bezoek wordt gebracht aan Dans Je Mee in Olympia. Deze monitoring wordt gedaan door Diana Lu en Joyce van Zijl.


Lopende zaken van het wijkplatform

Stand van zaken van uit de gemeente.
Het bankje van Sasja is inmiddels geplaatst bij de eendenvijver. Ze is er heel blij. Sint-Nicolaas comité Haagse Beemden aanvraag is inmiddels door naar het subsidieloket. De Cambodjaanse Dans en Kook workshop aanvraag is ook door naar het subsidieloket. De aanvraag van Henk Kooij ziet er positief uit waarbij Jacqueline 13 juli 2017 een antwoord op krijgt over de huur van de ruimte. Deze aanvraag gaat naar het subsidieloket.

Wonen+ door Mariëlska Cicilia en Peter Geneuglijk
Wonen+ is een project in Kesteren-Muizenberg. Er wordt gezocht naar huurders die kunnen solliciteren naar huurwoningen van AlleeWonen of Laurentius daarbij moeten ze wel bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen in Kesteren-Muizenberg. In Kesteren-Muizenberg is het een pilotproject als de bewoners en vrijwilligersorganisaties het goed vinden gaan ze door tot einde 2018. Er zijn spelregels en voorwaarde. Daarbij is er een selectiecommissie met bewoners uit de wijken Kesteren-Muizenberg. De selectiecommissie beoordeeld of de ingediende aanvraag voldoet aan de daarvoor gestelde criteria anders gezegd er wordt gekeken of de plannen van de mogelijke nieuwe bewoner over één komen met de bewoners waar ze naar zoeken.
Er wordt gezocht naar mensen die een bijdrage brengen aan de leefbaarheid in de wijk. Een relatief breed begrip dat heeft te maken met schoon, veilig en verbinden van de wijk. Er zijn 30 mensen die aan de selectie hebben mee gedaan.
Daar zijn er 13 mensen die een woning hebben toegewezen gekregen. De selectiecommissie gaat daarmee serieus te werk. Er wordt gekeken of er voldaan wordt aan de criteria. De wijken Kesteren-Muizenberg zijn probleemwijken waar veel sociale achterstand is. Vanuit wijkimpuls is er een bedrag uit getrokken voor aandachtswijken. Kesteren-Muizenberg staan op zes van de lijst probleemwijken. Er wordt vooral tijdelijk gewoond in Kesteren-Muizenberg door mensen die in de problemen zijn gekomen en als deze zijn opgelost weer verhuizen. Deze mensen verbinden niet met de buurt wat wonen+ wil doorbreken door het project in te zetten. Waardoor er een actief netwerk komt in buurt en dat dat wordt door gezet. Wat de komende twee jaar bereikt wordt is de leefbaarheid verbeteren en de positief inzet van de bewoners. Dit willen we bereiken door het plaatsen van 50 deelnemers aan Wonen+. Daarvan zal 80 procent actief worden als vrijwilliger en 50 procent zal na die twee jaar actief blijven.
De bewoners van Kesteren-Muizenberg zullen dit project ook in de toekomst zelf dragen. Er wordt gevraagd waarom het niet 100 procent van de bewoners actief worden. Het kan zijn dat een bewoner door persoonlijke omstandigheden niet instaat is om iets te doen. In Geeren-Zuid is het op dit moment als voorbeeld gesteld maar 93 procent actief als vrijwilliger. Het kan zijn dat er iets gebeurd in de bewoner zijn leven waardoor hij niet instaat is iets te doen. Daardoor haal je niet de volle 100 procent.
De stand van zaken is dat er 13 bewoners geplaatst zijn en er 11 al actief bezig zijn. De thema`s waar ze in actief zijn zijn scholing, veiligheid, verbinding, vergrijzing en integratie. Uit der ervaring blijkt dat de meeste deelnemers aan Wonen+ actief willen zijn in het thema verbinding. De aanmeldingen de 7 maanden dat het project loopt zijn er 64. Er zijn 32 vrijgekomen woningen waarvan 31 procent naar wonen+ is gegaan en de andere op een andere manier bewoond zijn geraakt. In de selectiecommissie zijn tien wijkbewoners actief die de selectie doen door het lezen van de brieven beoordelen en sollicitatiegesprekken voeren. Er worden nog mensen gezocht in Kesteren-Muizenberg. De focus ligt de komende tijd op selecteren en werven van nieuwe deelnemers. Het doel is ook om alle bewoners in de Haagse Beemden te laten zien wat ze doen en wat ze willen bereiken.
De meeste deelnemers aan Wonen+ zitten in de start fase van hun project. De focus wordt ook gelegd op de opstart van de projecten. Er wordt door Mariëlska Cicilia gevraagd hoe kan wonen+ kan samenwerken met het wijkplatform. Het is een vraag van Mariëlska Cicilia of er ideeën binnen het wijkplatform daar over waren. Ze wil dit graag een keer bespreken om een manier te vinden om samen te kunnen werken. Vanuit wonen+ komen er vrijwilligers en initiatieven terwijl er van uit het wijkplatform de middelen en hulp komt voor de initiatieven. Het gaat hier uitsluitend om Kesteren-Muizenberg.
Er zijn drie manieren om als vrijwilliger via wonen+ aan de slag te kunnen. Er is een vacaturebank voor Kesteren-Muizenberg waar vrijwilligers werk vermeld wordt. Hier kunnen altijd nieuwe vacatures bij voor vrijwilligerswerk. Er wordt dan gezocht naar een wonen+ vrijwilliger. Natuurlijk mag een kandidaat bewoner een eigen plan indienen. Er moet wel eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden voor ze het plan mogen uitvoeren.

Monitoring
Taalles Tineke Moerman door Natasja Donkers
Bij de taalles is Natasja op bezoek geweest. De dames waren aanwezig en komen ook iedere les opdagen. De taalles wordt uitgebreid naar twee ochtenden. De taalles worden aangepast naar het taal niveau van de deelneemsters. De taalvaardigheid van de dames verbeterd ook.
Naailes Jacqueline Joosen door Natasja Donkers
Natasja is ook bij de taalles op bezoek geweest. Daar was ook voldoende belangstelling. In beide activiteiten is er een sociale cohesie. Er is al 1 extra naaimachine aangeschaft.
Jeugd voor Kids Zevenkamp door Eric Haverkamp
Eric Haverkamp had de monitoring van de zevenkamp voor zover hij kon. Hij was om 12 uur aanwezig op dat moment was er weinig te doen bij Boeimeer. Daarna heeft hij van 12.30 tot 15.00 uur achter het kraam van De Sleutel gestaan en had hij geen mogelijkheid om bij Boeimeer te kijken. Na 3 uur was de zevenkamp afgelopen, hij heeft alleen de prijsuitreiking gezien. Wel was het nog druk bij het springkussen met kinderen en ouders. Wat hij van omstanders had begrepen was het wel een succes. Wim Yeboah vulde dit verhaal van Eric aan door te melden dat er van 12 uur tot half één er een pauze was. Het was er leuk en er was helaas één team niet aanwezig. Er waren 90 deelnemers bij de zevenkamp.
Wijkfestival door Eric Haverkamp
Hier over had Eric een groot verslag gemaakt en deze is rond gestuurd en zal met dit verslag nog een keer meegestuurd worden. Binnen de organisatie moet nog geëvalueerd worden. Het busvervoer viel voor het tweede jaar tegen.

Planning montoring
HB Kidzz                                               eind augustus                       Diana Lu
Khoun Khmer Apsara Vereniging    na de zomer                          Joyce van Zijl
(Cambodjaans)
Dans je mee                                         oktober-november 2017    Diana Lu – Joyce van Zijl
De Sik Achterstallig onderhoud        november 2017
De Sik Ontmoetingsruimte                 november 2017
Verbinding                                             november 2017
Intocht Sinterklaas de Donk               25 november 2017

Bespreking verslag 14 juni 2017
Het verslag was uitgebreid en werd niet helemaal besproken. Er is een datum fout en er is een tekst fout gemaakt. Deze worden gecorrigeerd en het verslag wordt dan opnieuw rond gestuurd.
Onderstaande aanvulling ben ik vergeten te melden tijdens de bijeenkomst.
Jan van Horen heeft per e-mail gemeld:
Ik heb inmiddels contact gelegd met de winkeliersvereniging. De reactie is dat zij nooit gezegd hebben dat ze geen bijdrage zouden leveren. Zij ondersteunen het initiatief wat al jaren plaats vindt.
Vanwege vakanties, geen overleg van de winkeliersvereniging, kunnen zij nu nog niet zeggen wat de bijdrage gaat worden. Dat horen we in september.
Ik heb genoteerd dat ik begin september weer contact met ze opneem.

Informatie vanuit het secretariaat
Intussen is er een nieuw e-mailadres aangemaakt waarvan uit de stukken en uitnodigingen gestuurd worden. Tevens ook het adres voor de communicatie van het wijkplatform.
Op Twitter is er een account aangemaakt voor het wijkplatform. https://twitter.com/Wijkplatformhb
De meeste mensen weten het al maar er is een Facebook pagina voor het wijkplatform: https://www.facebook.com/Wijkplatform-Haagse-Beemden-Breda-319126658540146/
Er moeten nog wel veel dingen op komen.
Vanuit Mariëlska komt de vraag of er een website is. Hierop geeft Jacqueline antwoord met de melding dat het een gemeente ding is. Vanuit de gemeente Breda is er een fantastische site BredaDoet waar je als bewoner van Breda niet op kan. Dimphy gaat uitzoeken wat we kunnen hebben aan deze website en wat we er mee kunnen doen. Daarbij of we deze gaan gebruiken gezien er veel nadelen aan zitten. Het is een site voor professionals en niet voor de bewoners, maar het wordt verder uitgezocht.
Op de vraag waarom een website wordt verteld dat het van belang dat bewoners weten dat je bestaat. Daarbij is een website van belang om mensen te helpen met hun ideeën. Dat je langs kan komen bij een bijeenkomst om te sparren over je ideeën en er meer kan dan alleen vragen om geld.
De zondagmorgen besteed aan foutmeldingen op e-mailadressen. Deze zijn allemaal verwijderd uit de maillijst. Een aantal mensen waren de meldingen dat er een volle mailbox was.
Voor de Facebook pagina zou het leuk zijn dat de mensen die de monitoring hebben gedaan een stukje zouden willen schrijven. Om deze op de Facebook pagina te zetten als successtory met een aantal foto`s. Voorstel is om de deelnemers die de monitoring hebben gedaan nogmaals per mail deze vraag te stellen.
Tevens is de Facebook pagina gekoppeld aan de Twitteraccount. Waardoor de Facebook berichten automatisch op Twitter gedeeld worden.

Bespreking van de dit jaar bezochte locaties
De locaties Scouting Haagse Beemden en BSV Boeimeer komen te vervallen gezien de akoestiek en grote van de ruimte. De kwaliteit van de locaties worden boven de verdeling van de wijk.

Planning evaluatie bijeenkomst
De evaluatie bijeenkomst zal gehouden worden 13 oktober.
Na een discussie wordt er besloten om een werkgroep samen te stellen om de evaluatie bijeenkomst voor te bereiden.
De werkgroep bestaat uit Arnold de Boevere, Ad Brekoo en Wim Schul.

Planning volgende bijeenkomst
datum: 13 september 2017
gespreksleider: SCC `t Kraaienest Tweeschaar 12 Breda
aanvang: 19:30 uur

Terug naar de vorige pagina