29 Windmolens langs A16 op plekken met minste geluidshinder

Geplaatst op: 27-10-2017 12:01

In het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen, geconcentreerd rond de verkeersknooppunten, 29 windmolens op de locaties waar ze zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken. Waardevolle natuurlandschappen worden ontzien. Via virtual reality is vanuit verschillende zichtlocaties te bekijken hoe de windmolens in het A16-gebied er ongeveer uit gaan zien.

Op 24 oktober stelden Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief vast, op basis van een grotendeels eensluidend advies van de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant. Ook vond constructieve ruggespraak plaats met een breed samengestelde klankbordgroep van betrokkenen. Het voorkeursalternatief wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan). Begin 2018 start de inspraakprocedure en kan iedereen een zienswijze indienen. Volgens planning zijn de windmolens eind 2020 in gebruik.

Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen na een uitvoerig onderzoeks- en trechteringsproces, in goed overleg met inwoners, dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers. Uit die overleggen bleek dat het minimaliseren van geluidshinder en slagschaduw het leidend criterium moet zijn bij de keuze van windmolenlocaties. Ook vroegen betrokkenen aandacht voor de positionering van windmolens in het landschap, het vrijwaren van belangrijke natuurgebieden en een goede verdeling van windmolens over de hele A16-zone. De gesprekspartners adviseerden verder te kiezen voor hoge windmolens, tot 210 meter tiphoogte, omdat deze een hoge opbrengst hebben. Daardoor zijn er minder molens nodig dan wanneer gekozen wordt voor lage molens.

Hazeldonk en Zundert
In het deel van het A16-gebied ten zuiden van de Mark doen zich de grootste belemmeringen voor bij het vinden van goede locaties voor windmolens. Bij Hazeldonk komt volgens het voorkeursalternatief een rij van zes windmolens aan de Zundertse kant van de A16, dicht tegen de snelweg aan, en tot maximaal 2 windmolens op het bedrijventerrein Hazeldonk. De twee windmolens op Hazeldonk worden – in tegenstelling tot alle andere molens – niet hoger dan 150 meter. Daarmee zijn ze even hoog als de windmolens die daar in 2016 zijn gerealiseerd.

Knooppunt Galder
Op knooppunt Galder zijn drie windmolens mogelijk aan de noordkant van de A58. Dit knooppunt biedt ook ten zuiden van de A58 kansen voor vormen van duurzame energie. De mogelijkheden daarvoor worden nog nader onderzocht.

Knooppunt Princeville en Nieuwveer
Op knooppunt Princeville waren eerder ook twee windmolens beoogd. Vanwege de aanvliegroute naar vliegbasis Gilze-Rijen is door TNO een radartoets gedaan. Uit de radartoets blijkt dat windmolens op deze plek niet mogelijk zijn. Op de locatie Nieuwveer zijn wel twee windmolens mogelijk.

Knooppunt Zonzeel
In het zeekleigebied ten noorden van de Mark doen zich minder belemmeringen voor en waren meerdere opties mogelijk. Op knooppunt Zonzeel is vanwege geluidsbelasting besloten het aantal windmolens te beperken tot zes. Daarvan komen er drie ten oosten van de A16 op grondgebied van gemeente Drimmelen en drie ten westen van de A16 op Moerdijks grondgebied.

Knooppunt Klaverpolder
Bij knooppunt Klaverpolder komt een dubbele rij windmolens ten oosten van de A16, waarvan zes op het grondgebied van de gemeente Drimmelen en vier op het grondgebied van de gemeente Moerdijk, in het gebied tussen de A16 en de spoorlijn.

Draagvlak
De gemeenten Moerdijk en Drimmelen adviseerden om slechts één rij windmolens op Klaverpolder op te stellen, op Drimmelens grondgebied. Om de afgesproken doelstelling van 100 MW te halen, zijn meer windmolens op deze locatie noodzakelijk. Daarom hebben GS gekozen voor een tweede rij van vier windmolens. Uit het onderzoek naar de milieueffecten (m.e.r.) blijkt dat een tweede rij windmolens op deze locatie weinig extra geluidsbelasting voor de omgeving oplevert. Bovendien zijn er volgens het onderzoek geen betere alternatieven in de A16-zone te vinden. De stuurgroep heeft daarmee over 25 van de 29 locaties overeenstemming bereikt. Hoewel de stuurgroep niet tot een unaniem advies is gekomen, hebben alle gemeenten uitgesproken de constructieve samenwerking in de verdere uitwerking van het plan te willen voortzetten.

Effecten op omgeving
De stuurgroep is erin geslaagd om, ten opzichte van de elf alternatieven die in het onderzoek naar de milieueffecten zijn onderzocht, de geluidsbelasting en de impact op natuur verder te beperken. In het gebied van één kilometer aan weerszijden van de A16 staan 10.729 woningen. Volgens het voorkeursalternatief bevinden zich daarvan 107 woningen in een gebied waar de geluidsbelasting meer is dan gemiddeld 42 dB Lden. Dat betekent dat de windmolens afhankelijk van windrichting, -snelheid en achtergrondgeluid op die plekken hoorbaar zijn. Met alle eigenaren van woningen die dichterbij een windmolen staan dan wettelijk toegestaan (> 47 dB Lden) zijn door ontwikkelaars van windmolens afspraken gemaakt. Dit worden bedrijfswoningen. Met een enkele eigenaar is door ontwikkelaars een afspraak gemaakt over een uitkoopregeling.

Ook slagschaduw wordt vaak gevreesd als mogelijke bron van overlast. Slagschaduw is gebonden aan wettelijke normen. Een woning mag maximaal zeventien dagen per jaar gedurende twintig minuten geraakt worden door slagschaduw. Wanneer deze norm is bereikt, wordt de windmolen automatisch stilgezet, zodat er geen slagschaduw meer op de woning valt.

Sociale participatie
Bijzonder in dit project is dat voorafgaand aan het bepalen van de locaties met alle ontwikkelaars is afgesproken dat een kwart van de opbrengst van de windmolens ten goede komt aan de lokale gemeenschap. De opbrengst wordt ingezet voor duurzame energieprojecten in die gemeenschap. Ook is afgesproken dat direct omwonenden meer zullen profiteren van de opbrengst van de windmolens.

Aanleiding
Het Rijk heeft in 2014 afspraken met de provincies vastgelegd waarin staat hoeveel windenergie zij voor 2020 moeten realiseren. De opgave voor de provincie Noord-Brabant is 470,5 MW. Het plan om voor 100 MW aan windmolens te bouwen langs de A16 is hiervan een onderdeel. De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant hebben in 2015 een convenant gesloten om gezamenlijk 100 MW te realiseren.

Virtual Reality
Op www.brabant.nl/windenergieA16 staat alle informatie over het voorkeursalternatief. Via de website http://www.windviz.com/a16r2 zijn de toekomstige windmolens volgens het voorkeursalternatief ook via virtual reality te bekijken vanuit verschillende plekken in het gebied (wanneer de link niet werkt, neem dan s.v.p. het adres over in uw browser).

WindmolensTerug naar de vorige pagina