Reactie Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant op voorkeursalternatief plaatsing windturbines bij A16

Geplaatst op: 01-12-2017 20:47
Het Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant heeft kennisgenomen van het voorkeursalternatief voor de plaatsing van windturbines in de A16-zone. Het heeft onze instemming, dat de windturbines op plaatsen zijn voorzien met de minste geluidshinder. Wij hebben immers met vele andere organisaties in de bijeenkomst van de klankbordgroep op 7 september betoogd, dat geluidshinder en slagschaduw verreweg de belangrijkste factoren zijn, waarmee bij de locatiekeuze van de windturbines rekening dient te worden gehouden.

Nochtans wijzen wij het voorkeursalternatief af, omdat hierin de bewoners van 107 woningen zwaar getroffen worden, die zich in de geluidszone van 42 tot 47 dB Lden bevinden. In onze zienswijze op de provinciale NRD en ook in onze latere notities hebben wij in aanvulling op het minimaliseren van de geluidsoverlast gesteld, dat minimale afstanden tussen de woningen en de windturbines dienen te worden aangehouden. Deze minimale afstanden zijn ontleend aan de Duitse, Deense en Vlaamse geluidsnormen alsmede de in deze landen gebruikte berekeningswijzen (minimaal 850 tot 1500 m, onder meer afhankelijk van de hoogte van de windturbine).

Wij verkeren nu in de fase van het voorkeursalternatief. Binnen het voorkeursalternatief zien wij de volgende mogelijkheden om het aantal getroffen woningen terug te dringen:
•    Verruiming van de 1 km-zone ter weerszijde van de A16. Hetzelfde aantal windturbines kan dan geplaatst worden met minder geluidsoverlast voor de omwonenden. Dit geldt in het bijzonder voor de gemeenten Moerdijk en Drimmelen.
•    Vermindering van het aantal windturbines tot een totaalvermogen van tenminste 100 MW. Er zijn 2 windturbines met een tiphoogte van 150 m en 27 windturbines met een tiphoogte van 210 m voorzien. Dit levert een vermogen op van 2 x 2,5 MW + 27 x 4,2 MW = 118,4 MW. Het aantal windturbines van 210 m hoogte kan dan met 4 verminderd worden.

De bewoners van het resterende aantal getroffen woningen kunnen een planschadevergoeding aanvragen. De planschadevergoedingen dekken echter niet de waardevermindering van een woning. Om de getroffenen daadwerkelijk te compenseren zijn wij van mening, dat de provincie de planschadevergoeding met het bedrag van de daling van de WOZ-waarde dient aan te vullen. Deze compensatie staat volkomen los van de sociale participatie, die immers gericht is op financiële ondersteuning van energiebesparing en energietransitie.

De plannen voor het plaatsen van windturbines in de A16-zone dateren uit 2015. Nu in 2017 gebleken is, dat de kosten van windenergie op zee tot 39 % lager zijn dan op land, de bouw ervan zonder subsidie mogelijk is en er op de Noordzee voldoende ruimte is om de ambitie van de regering voor windenergie te realiseren, is windenergie op land achterhaald. Windenergie op zee heeft het grote voordeel, dat het niet gepaard gaat met geluidsoverlast en slagschaduw, terwijl de energieopbrengst door de gemiddeld hogere windsnelheid veel hoger is dan op land. Bovendien kan een overschot aan elektriciteit - ten gevolge van overbelasting van het elektriciteitsnet of een te geringe afname van de elektriciteit - in gebieden met een grote concentratie van windturbines op zee gebruikt worden voor de omzetting in waterstof; de beschikbare energie gaat dan niet verloren, zoals op land. De gedachte, dat de negatieve effecten van het project Windenergie A16 achteraf gezien vermeden hadden kunnen worden, moet een extra reden zijn om de bewoners van de 107 getroffen woningen tegemoet te treden.

Wilt U contact met het bewonersplatform:
Floris van de Vooren
Voorzitter Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant
Tel. 076-513 92 97 en 06-15 51 37 43
e-mail: fwcjvandevooren@planet.nl

Windturbines A16Terug naar de vorige pagina